• Singapore Line

  • +65 6298 5739

Feng Shui 風水 | Bazi 八字 | Zi Wei Dou Shu 紫微斗數 | Yi Jing 易經 | Qi Men Dun Jia 奇門遁甲

Liu Ren 六壬 | Tai Yi 太乙 | Palmistry 掌相 | Face Reading 面相 | Taoist Amulet 符咒 | Vajrayana 密宗

Recommended Books 萬里書局

Wan Li Book Co offers an excellent range of Feng Shui Books.

These are the books been sought after and highly recommended.

 

Classics

San Yuan Xuan Kong

San He Feng Shui

Date Selection

Xuan Kong Da Gua

Liu Fa

Yin Zhai

Bazi

Zi Wei Dou Shu

What's Hot

- Feng Shui Divination

- Flying Star Feng Shui